skip to Main Content

Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis blir dekket av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.Fritt rettsråd er rettleding og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.
I enkelte saker har du krav på å få dekket advokatbistand av det offentlige gjennom ordningen med fri rettshjelp. Noen sakstyper dekkes uavhengig av inntekt, blant annet de fleste straffesaker og saker som behandles i Fylkesnemnda etter barnevernloven.
I andre sakstyper, eksempelvis skiftesaker etter ekteskapsloven, barnefordelingssaker og personskadesaker kan man søke om fri rettshjelp dersom man har inntekt og formue under fastsatte grenser.
Inntektsgrensen er brutto årsinntekt/netto formue som ikke er større enn kr. 246 000/100 000 For ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi er inntektsgrensen kr 369 000/100 000. Salæret dekkes i disse tilfellene av det offentlige. I noen saker må det betales egenandel. Vi kan undersøke om din sak omfattes av ordningen med fri rettshjelp.
Våre klienter kan på et hvilket som helst trinn av saken be oss om å få et overslag over både påløpt salær samt forventet endelig salær. Klienten kan også skriftlig avtale en prisramme for oppdraget.
Priser ajour pr. Juli 2019.