skip to Main Content

Alle ansatte i Sandnesadvokatene AS er medlemmer i advokatforeningen og er underlagt regler for god advokatskikk.

Normal timepris er fra kr. 2.500,- ink mva. men avtales direkte med hver advokat.

Ved saker som går under reglene for fri sakførsel, dekkes salæret av det offentlige etter offentlig sats, og klienten er forpliktet til å betale den til enhver tid gjeldende egenandel.

Ved den skjønnsmessige vurderingen av salærets størrelse vil følgende momenter være av betydning: Sakstype, økonomisk omfang, tvistegjenstandens verdi, tidsforbruk, vanskelighetsgrad, betydning for klienten, klientens betalingsevne, kvaliteten på arbeidet og sakens resultat.

Ved løpende oppdrag skal advokaten utstede oppdragsbekreftelse hvor det fremkommer hvordan salær beregnes, med mindre oppdraget er begrenset på en slik måte at det er unaturlig.

Telefonsamtaler som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 15 minutter. Det innebærer at en kort telefonsamtale faktureres med minimum 15 minutter, og deretter for hvert påbegynte kvarter. Utlegg som klienten skal dekke, skal være særskilt avtalt. Dette gjelder ikke dersom utlegget er en integrert del av oppdraget, slik som rettsgebyr, sakkyndigutgifter mv.

Oppdraget skal for øvrig utføres i overensstemmelse med god advokatskikk. Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside: www.jus.no under Råd og rettshjelp. Oppdraget løper til sakens avslutning, eller til oppdraget trekkes tilbake av en av partene.