Get in Touch

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Priser/Vilkår

Arrow Shape

Alle advokater tilknyttet Sandnesadvokatene er medlemmer i Den Norske Advokatforening og er underlagt regler for god advokatskikk. Kontorfelleskapet Sandnesadvokatene består av Sandnesadvokatene AS (org. 829 375 842) og Tina Bjørlo Advokat AS (org. 930 747 564).

Veiledende timepris er kr. 2.750,- inkludert mva., men dette avtales direkte med hver advokat.

En førstegangs konsultasjon på inntil en halv time koster kr 1.000,- inkl. mva.

Ved saker som går under reglene for fri sakførsel, dekkes salæret av det offentlige etter offentlig sats, og klienten er forpliktet til å betale den til enhver tid gjeldende egenandel.

Ved den skjønnsmessige vurderingen av salærets størrelse vil følgende momenter være av betydning: sakstype, økonomisk omfang, tvistegjenstandens verdi, tidsforbruk, vanskelighetsgrad, betydning for klienten, klientens betalingsevne, kvaliteten på arbeidet og sakens resultat.

Ved løpende oppdrag skal advokaten utstede oppdragsbekreftelse hvor det fremkommer hvordan salær beregnes, med mindre oppdraget er begrenset på en slik måte at det er unaturlig.

Telefonsamtaler som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 15 minutter. Det innebærer at en kort telefonsamtale faktureres med minimum 15 minutter, og deretter for hvert påbegynte kvarter. Utlegg som klienten skal dekke, skal være særskilt avtalt. Dette gjelder ikke dersom utlegget er en integrert del av oppdraget, slik som rettsgebyr, sakkyndigutgifter mv.

Fritt rettsråd kan gis av Fylkesmannen i utvalgte saker. Se Lov om fri rettshjelp av 1980. Bistanden ytes ved at advokaten får dekket sitt salær for et visst antall timer (3-14 timer) etter nærmere fastsatte satser i loven.

I noen typer saker tilhører det en mindre egenandel som må dekkes av klienten. Fritt rettsråd er ment å være tilstrekkelig til at advokaten får klarert om forholdet kan avsluttes, eller om saken må videre til forliksrådet eller domstolene. Man kan da søke om fri sakførsel. I prioriterte saker der det i tillegg behovprøves om klientens inntekts- og formuesforhold , er det en maksimal grense for inntekt på kr 350 000,- brutto årsinntekt (kr 540.000,- for husstand) og under kr 100.000,- i formue (formue i relasjon til egen bolig medregnes ikke). Beløpene gjelder for 2023. Advokaten vil erfaringsvis raskt konstatere om du har rett på fri rettshjelp i din sak.

Oppdraget skal for øvrig utføres i overensstemmelse med god advokatskikk. Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.advokatforeningen.no/advokatetikk/. Oppdraget løper til sakens avslutning, eller til oppdraget trekkes tilbake av en av partene.

My recent case
studies